< >
Kening
 

Aantreden bestuur Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw

Nieuws  • 1 december 2016   
 
 
 
 

Het stichtingsbestuur van Living Lab. Van links naar rechts; Jetze Botma, Jehannes Santema en Albert van der Ploeg.

Fries onderaan

Aantreden bestuur Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw

Op 25 November is in IJlst het bestuur van stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw aangetreden. Veel relaties van het Living Lab hebben meegedacht en namen van bestuurs-kandidaten voorgedragen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het volgende bestuur;

  • Albert van der Ploeg, wethouder gemeente Dongeradiel, voorzitter;
  • Jetze Botma, ondernemer, secretaris;
  • Jehannes Santema, directeur Ecostyle, penningmeester.

Dit is een mooi aanvullend team, dat graag met de uitdaging van natuurinclusieve landbouw aan de slag wil en sturing wil gaan geven aan het Living Lab.

Hiermee trekken Klaas Sietse Spoelstra (Kening fan ‘e Greide) en Hans van der Werf (FMF) zich als ‘kwartiermakers’ weer terug uit het Living Lab. Kening fan ‘e Greide en de Friese Mili-eu Federatie blijven wel actief in het kernteam van Living Lab. Anne Jansma is aangesteld als tijdelijk projectleider en Lisette Bokma voor de organisatorische ondersteuning van stichting Living Lab. Zij zijn bereikbaar via Livinglab.nil@gmail.com

Het nieuwe bestuur wil graag in de kunde komen met de betrokken organisaties en personen, binnenkort staat er een gesprek gepland met de gedeputeerde van de provincie Fryslân Jo-hannes Kramer.

////////////////////////////

Oantreden bestjoer Living Lab Natuer Ynklusive Lânbou

Op 25 novimber is yn Drylst it bestjoer fan de Stichting Living Lab Natuer Ynklusive Lânbou oantreden. In protte relaasjes fan it Living Lab ha meitocht en nammen oandroegen foar best-joerskandidaten. Dit resultearre yn it folgjende team:

  • Albert van der Ploeg, wethâlder Dongeradiel, foarsitter;
  • Jetze Botma, ûndernimmer, sekretaris;
  • Jehannes Santema, direkteur Ecostyle, ponghâlder.

Nij alle gedachten is dit in moai en oanfoljend team, dat graach mei de útdaging fan natuer ynklusive lânbou oppakke wol en stjoering jaan wol oan it Living Lab.

Hjirmei trêde Klaas Sietse Spoelstra en Hans van der Werf as ‘Kwartiermakers’ werom. Ke-ning fan ‘e Greide en Friese Milieu Federatie bliuwe wol aktyf yn it kernteam fan Living Lab. Anne Jansma is oansteld as tydlik projektlieder en Lisette Bokma foar organisatoaryske stipe. Sy binne berikber op Livinglab.nil@gmail.com

It nije bestjoer wol graach gau yn de kunde kommen mei de belutsen organisaasjes en perso-anen en der stiet ek in petear pland mei deputearre Johannes Kramer.