< >
Kening
 

Boeren met hart voor de natuur

Nieuws  • 20 juli 2018   
 
 
 
 

Op zoek naar kievitseieren

Als zevenjarig jongetje loopt Hans Kroodsma al urenlang door het land. Op zoek naar kievitseieren. Vol trots vindt hij hier dan ook zijn eerste kievitsei. Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader, een fervent eierzoeker. De liefde voor de natuur zit er bij Hans al vroeg in. “Ik ben opgegroeid op het mooiste plekje van de wereld”, aldus Hans. Het speelt zich allemaal af in het Friese dorp Jannum, waar Hans nu een melkveebedrijf runt met 150 melkkoeien en 85 hectare land, waarvan 35 hectare met weidevogelbeheer.  “Ik vind het prachtig om als boer samen te werken met de natuur. Het gevoel dat je in het voorjaar krijgt als je door het weiland loopt met de koeien en de vele vogels om je heen, dat is onbetaalbaar,” omschrijft Hans zijn grootste drijfveer.

Bescherming van boerenlandvogels

Naast de dagelijkse gang van zaken op zijn melkveebedrijf is Hans voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne. Waadrâne is in 2014 ontstaan uit de Agrarische Natuurverenigingen Guozzekrite en Om ‘e Koaien.  Met ruim 145 leden in de noordelijke kuststrook onder  de Waddenzee wordt onder andere gewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Het enthousiasme voor natuur-inclusief boeren  neemt toe binnen het collectief.  Op dit moment zijn er nog dertig boeren die lid willen worden en dat aantal zal naar verwachting alleen nog maar groter worden.

Gidssoort van de weidevogels is de grutto. Voelt de grutto zich goed in het open grasland dan gaat het met de andere weidevogels ook goed. Andere weidevogels zoals  tureluur, kievit en scholekster,  zijn minder kieskeurig. Door middel van plasdras en een verhoogd waterpeil wordt een aantrekkelijk landschap gecreëerd voor weidevogels. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten aan die weer als voedsel dienen voor de vogels. Daarnaast zorgen nestbescherming en uitstel van maaien ervoor dat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras.

Uniek aan Waadrâne is dat er naast weidevogelbeheer ook wordt ingezet op akkervogelbeheer door de aanleg van  vogelakkers. Deze bestaan uit een afwisseling van eiwitgewassen met daarin stroken met andere gewassen zoals granen en akkerbloemen. Ze vinden er voedsel en ruimte om te broeden. De veldleeuwerik geldt als gidssoort voor het open akkerland. Andere akkervogels die in het Waadrâne gebied voorkomen zijn onder andere  graspieper, gele kwikstaart, geelgors en patrijs.

NatuerLIKE ferbining

De NatuerLIKE ferbining in het gebied wordt versterkt door samen te werken met verschillende partijen. “Als boer ben je gewend om veelal zelf beslissingen te nemen. Voor Waadrâne is samenwerking echter van groot belang,” aldus Hans. Met de plaatselijke vogelwachten en akkervogeltellers bijvoorbeeld. Zij zorgen voor de registratie van het aantal nesten en vogels. Daarnaast spelen de jagers een belangrijke rol bij het predatiebeheer. Dit is nodig om de boerenlandvogels te beschermen. Nachtcamera’s worden ingezet om te inventariseren welke predatoren het meeste schade aanrichten aan de weidevogelpopulatie. De steenmarter en de vos worden het meest gezien en lijken de grootste boosdoeners te zijn.

Nieuw binnen Waadrâne is een proef waarbij drones nesten in het land vinden. Door middel van warmte herkennen drones waar eieren liggen en vogels zitten te broeden. Vervolgens kan met een GPS-systeem de maaier worden ingeklapt om de nesten en hiermee de vogels te redden.

Waadrâne werkt samen met  Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie  aan een nieuw  project Vitale Akkers.  Het unieke aan dit project is dat Waadrâne samen met inwoners en bedrijven van het gebied nieuwe verdienmodellen gaat ontwikkelen voor het verhogen en instandhouden van de biodiversiteit in de regio.