< >
Kening
 
 

De grutto populatie in Skriezekrite Idzegea

Nieuws  • 29 juni 2015   
 
 
 
 

Ga naar het volledige onderzoeksrapport of lees hieronder de samenvatting.

Samenvatting

In Skriezekrite Idzegea wordt hard gewerkt om de weidevogelstand te verbeteren. In dit gebied van ruim 1500 ha boerenland wordt nauw samengewerkt door de Agrarische Natuur Vereniging, met de vogelwachten en de terreinbeherende organisaties. Het gebied heeft een relatief hoog percentage kruidenrijk grasland (35%), en door de inzet van de mozaïekregisseurs hebben veel boeren weidevogelbeheer op hun land. Desondanks nam het aantal gruttobroedparen af in Skriezekrite Idzegea. Komt dit omdat het aantal gruttojongen dat groot wordt gebracht de sterfte niet compenseert: is het gebied een put? Of komen er wel genoeg jongen groot, maar gaan deze ergens anders broeden zodat dit niet terug is te zien in de groei van de lokale broedpopulatie: is het gebied een bron? Met langjarig onderzoek aan geboorte en sterfte zijn zulke vragen te beantwoorden. Omdat jonge grutto’s pas na een paar jaar als broedvogel naar Fryslân terugkeren om voor het eerst te broeden, zijn er pas na minstens 4 jaar intensief onderzoek de eerste inschattingen mogelijk of het gebied een put of een bron is. Het wordt dan zelfs mogelijk om te duiden of een jaar toevallig een goed of slecht jaar is door bijvoorbeeld weersomstandigheden of het voorkomen van pieken van muizen danwel hun predatoren.

Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen aan de gruttopopulatie in Skriezekrite Idzegea begon in 2012 en bouwt voort op vergelijkbare onderzoeksinspanningen sinds 2004 op het nabijgelegen boerenland in de Friese Zuidwesthoek. In dit rapport zijn de resultaten van de eerste drie jaar onderzoek in Skriezekrite Idzegea samengevat. In vergelijking met de gruttopopulatie in de westelijke Zuidwesthoek, hebben de grutto’s in Skriezekrite Idzegea met name in 2013 en 2014 een goede reproductie gehad. Het voorjaar van 2013 was zeer koud, en in dit jaar was de landelijke reproductie over het algemeen goed. In het warme voorjaar van 2014 was het landelijke reproductieve succes juist laag. Daarom is het opvallend dat in 2014 de reproductie in Skriezekrite Idzegea juist wel hoog lijkt te zijn geweest. De negatieve gevolgen van een warm voorjaar, zoals vroeger maaien, of een te hoge vegetatie, lijkt in grote delen van Skriezekrite Idzegea minder een rol te hebben gespeeld dan in de rest van Nederland. Onze eerste metingen suggereren dat het beheer en het beschermingswerk ten behoeve van de weidevogels in Skriezekrite Idzegea haar vruchten afwerpen en we verwachten de komende jaren een licht stijgende grutto-populatie