< >
Kening
 

Doarp

Nieuws  • 2 juni 2016   
 
 

Lykas een fûgel
him in nestplak bout
yn ‘e stille tûken
fan in sterke âlde beam

sa bin ik yn myn doarp
dat unfersteurber bewoartele leit
yn ‘e beskutting
fan in degelik lânskip

Âld iis en earder sân
makken har grûn
klaai troch minskenhânnen
foarmen hja fierder oant hjoed

Lykas de skaal
fan twigen, fear en ferfleine kalk
is ek it doarp in ierdebêd
foar alle generaasjes
jout sy harren de oarsprong
foar nije wjukken yn ‘e tiid

Dêrmei bliuwt myn doarp
mei harren broazelich tinte lijte
iepen en besletten tagelyk
ferskûle yn ‘e takomst

Suzan Bosch

 
 

Doarp

Nieuws  • 2 juni 2016  • Suzan Bosch   
 
 

Lykas een fûgel
him in nestplak bout
yn ‘e stille tûken
fan in sterke âlde beam

sa bin ik yn myn doarp
dat unfersteurber bewoartele leit
yn ‘e beskutting
fan in degelik lânskip

Âld iis en earder sân
makken har grûn
klaai troch minskenhânnen
foarmen hja fierder oant hjoed

Lykas de skaal
fan twigen, fear en ferfleine kalk
is ek it doarp in ierdebêd
foar alle generaasjes
jout sy harren de oarsprong
foar nije wjukken yn ‘e tiid

Dêrmei bliuwt myn doarp
mei harren broazelich tinte lijte
iepen en besletten tagelyk
ferskûle yn ‘e takomst

Suzan Bosch

 
 

Doarp

Nieuws  • 2 juni 2016  • Suzan Bosch   
 
 

Lykas een fûgel
him in nestplak bout
yn ‘e stille tûken
fan in sterke âlde beam

sa bin ik yn myn doarp
dat unfersteurber bewoartele leit
yn ‘e beskutting
fan in degelik lânskip

Âld iis en earder sân
makken har grûn
klaai troch minskenhânnen
foarmen hja fierder oant hjoed

Lykas de skaal
fan twigen, fear en ferfleine kalk
is ek it doarp in ierdebêd
foar alle generaasjes
jout sy harren de oarsprong
foar nije wjukken yn ‘e tiid

Dêrmei bliuwt myn doarp
mei harren broazelich tinte lijte
iepen en besletten tagelyk
ferskûle yn ‘e takomst

Suzan Bosch