< >
Kening

Greidhoeke goes onderwijs

Project

 

Greidhoeke goes onderwijs is onderzoekend leren – Leren over de grutto en jezelf.

Doel van het project

De leerlingen volgen de grutto op zijn trektocht door Europa. Deze grutto is de metafoor voor de trekkende mens op zoek naar een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving. Onderzoek naar de leefomgeving van de grutto maakt leerlingen bewust van hun eigen cultuur en woonomgeving.

De vier plattelandsscholen geven dit project vorm aan de hand van een vernieuwende leermethode: onderzoekend leren voor de bovenbouw en verhalend ontwerpen voor de onderbouw. Dat komt er kort gezegd op neer dat de kinderen hier de vragen stellen. Zij geven het project vorm.

Vanaf februari 2017 worden gezenderde grutto’s digitaal gevolgd op hun tocht naar Friesland en gaat het project op 1 maart officieel van start met een collegetour door ‘weidevogeldeskundige’ Theunis Piersma en een aantal inspirerende workshops. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het verzamelen van gegevens en maken werkstukken, films, voordrachten en liedjes. In 2018 vindt er een internationale uitwisseling van creaties plaats met buitenlandse scholen aan de route die de grutto jaarlijks aflegt. Het project, dat zeker tot en met 2019 loopt, wordt aan de hand van een film tijdens het jaarlijkse Greidhoeke festival in september aan ouders en andere belangstellenden getoond.

De scholen die meedoen

Onderwijsteam 7 van onderwijskoepel De Gearhing: Basisschool de Stjelp, Baard, Basisschool de Romte, Itens, Basisschool it Bynt, Winsum, Basisschool de Opslach, Wommels.

Links

Us greidefugels, lit se net fleane

In de ban van de grutto (Senegal – Nederland), de leefgebied van de grutto

Leerlingen bewust maken van hun cultuur en woonomgeving door eigen onderzoek naar de leefomgeving van de grutto. Februari 2017 tot zomer 2019 www.kening.frl/ggo Timo Reinink Keunstwurk, Akte2, IVN, Leeuwarden-Fryslan 2018, Kening fan ’e Breide, boeren in de greidhoeke, plaatselijke vogelwachten