< >
Kening
 

Kening fan ‘e Greide zoekt een vervolg!

Nieuws  • 31 augustus 2018   
 
 
 
 

In 2012 is het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide (KfeG) ontstaan. Een groeiende beweging van betrokken burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Een netwerk van betrokken mensen die zich ongerust maken over de toekomst van het Nederlandse weidelandschap en de afnemende biodiversiteit in Nederland.

De afgelopen jaren heeft Kening fan ‘e Greide zich ingezet om nieuwe wegen te zoeken voor de toekomst van het landschap. Met de grutto, inmiddels onze nationale vogel, als kwetsbaar symbool voor de afname van biodiversiteit in onze landelijke omgeving. Het initiatief heeft zijn basis in Fryslân, maar kreeg door zijn innovatieve aanpak al snel een plek op de landelijke en Europese agenda’s. Met name op het terrein van natuurinclusieve en duurzame landbouw is Kening fan ‘e Greide een serieuze gesprekspartner.

Met deze positieve energie heeft Kening fan ‘e Greide een succesvol programma kunnen opbouwen. Voorbeelden zijn het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw, een provinciaal educatieprogramma, een goede naam, het maatschappelijk bewustzijn van de problematiek en een transitie in het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs die volop in beweging is.

Het Jaar van de Culturele Hoofdstad van Europa is benut om de gerealiseerde initiatieven voor het voetlicht te brengen en om de boodschap van KfeG uit te dragen, o.a. via concerten als Conference of the Birds. LF2018 is bovendien het vertrekpunt voor een vervolg van Kening fan e Greide: KfeG 2.0. We zien dit als ons nalatenschap van de Culturele Hoofdstad 2018 voor de toekomst.

Kening fan ‘e Greide is een stichting met een uitvoerend Bestuur en een Raad van Toezicht.

Wat we zoeken

We zoeken een ondernemend persoon, team of organisatie die het netwerkinitiatief een volgende fase wil inleiden. Met zowel inhoudelijke ideeën als organisatorische en wervende kwaliteiten.

Rol van kwartiermaker

Het in een korte periode van 2 maanden komen tot  een inhoudelijk 4-jarige aanpak;
Een opzet voor de organisatie nieuwe stijl, passend bij de inhoud;
Input voor de ‘Agenda 2018’ (LF2018 Legacy proces) en daar aanspreekpunt voor zijn;
Bijpassend voorstel voor de  financiële basis;
Uitwerking van bovenstaande moet leiden tot een besluit van het huidige KfeG-bestuur voor het eind van dit jaar (2018).

Profiel

Is inspirerend aanjager en kan de mensen in het netwerk KfeG meenemen in zijn of haar voorstellen;
Is bekend met het Friese (en nationale) netwerk op het gebied van natuur en landbouw;
Heeft een creatief en analytisch denk- en werkvermogen en is in staat conceptueel te denken en daarnaar te handelen;
Heeft ervaring met acquisitietrajecten.

Procedure

De inschrijving is geopend tot 10 september. Wij verwachten van de inschrijvers het volgende:

1 A4 met de visie op de problematiek , een schets van de werkwijze tijdens de opdracht en een beschrijving van de richting van het  voorstel voor KFeG 2.0 voor de komende 2-4 jaar;
Curriculum Vitae van de inschrijver(s). Dat mogen er meerdere zijn.

Tarief of kostenindicatie;

In week 38 worden gesprekken ingepland met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en het netwerkinitiatief. Wij streven er naar op de opdracht voor 1 oktober 2018 te verstrekken;
Voor vragen kunt u terecht bij Pier Vellinga, voorzitter van de Raad van Toezicht (pier.vellinga@gmail.com  tel: 06-51616618).

Wij beschikken over een werkbudget om de opdracht te financieren.

Kaders netwerkinitiatief Kening fan e Greide

Alhoewel de opdracht breed ingestoken mag worden, zijn er een aantal kaders die als denkrichting worden meegegeven. Deze kaders zijn een gevolg van interne evaluatie met betrokkenen, te weten:

Het initiatief is 100% onafhankelijk en werkt als maatschappelijke buitenboordmotor;
Qua inhoud is er in toenemende mate focus: van nadruk op de gevolgen (‘weidevogels’) van de landbouwintensivering naar de oorzaken ervan (onze omgang met land en voedsel);
Qua scope ligt het accent op de ecologische, economische en sociaal culturele duurzaamheid van Fryslân. Hoe komen we “voorbij de landschapspijn”? Het gaat dan om inspiratie/kennis die gekoppeld is aan sterke voorbeelden, positieve ontwikkelingen etc. Laten zien en prikkelen wat er gebeurt of waar impuls nodig is;
Wat betreft mogelijke activiteiten buiten Fryslân gaat het om de ‘export’ van de KfeG-aanpak. Niet als blauwdruk voor andere regio’s, maar als wenkend perspectief;
De uitvoering van spin-off innovaties loopt zoveel mogelijk via bestaande structuren als bijv. het Living Lab Natuurinclusieve landbouw, de kennisinstellingen, Deltateam biodiversiteitsherstel Fryslân, TBO’s, Boerenorganisaties, etc. Dit geldt ook veelal van de financiering van deze spin-offs. Daarmee blijft de KfeG een “aanjaagorganisatie”, bescheiden van omvang, gericht op het stimuleren van de discussie en het vinden van oplossingen voor alle betrokkenen.
De inzet is erop gericht om continuïteit te creëren voor een langere periode (minimaal 2 jaar) waarvan de basisfinanciering geregeld is (waarvan max 50% van de overheid);

Doel is dat er een nieuwe groep initiatiefnemers opstaat die het KfeG 2.0 op sleeptouw nemen.