< >
Kening
 

29 organisaties lopen met advies over kringlooplandbouw naar minister Schouten

Nieuws  • 20 december 2019   
 
 
 
 

Wandeling van Delfgauw naar Den Haag op 14 januari 2020
Op 14 januari lopen 29 organisaties en hun achterban naar Den Haag om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Schouten, dat 10 stappen bevat om de transitie naar kringlooplandbouw te realiseren. Doel is niet alleen de natuur te herstellen maar ook te zorgen voor duurzame landbouw, een beter klimaat, schonere leefomgeving en brede welvaart. De initiatiefnemers ondersteunen hiermee de visie van de minister en doen een voorstel voor de lange termijn, met concrete eerste stappen die vandaag al kunnen worden gezet. Iedereen die geïnteresseerd is in kringlooplandbouw, is van harte welkom om mee te lopen. Alle informatie staat op www.dewegvooruit.nl.

Lange termijn
De wandeltocht op 14 januari, die 3 tot 4 uur duurt, start op de boerderij in Delfgauw waar minister Schouten in 2018 haar veelbelovende kringloopvisie lanceerde. De initiatiefnemers ondersteunen deze visie. Echter, de oplossingen die tot nu toe worden aangedragen pakken niet het achterliggende probleem aan: ons intensieve landbouw-systeem. De meelopende partijen vragen Den Haag om vol in te zetten op de transitie naar kringlooplandbouw. Een consistent beleid vanuit het Kabinet is nú nodig, want “op dezelfde voet doorgaan heeft onvermijdelijk tot gevolg dat problemen de kop op blijven steken en telkens opnieuw ontaarden in crises. Met alle juridische, ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen van dien.” ( Uit: Benut Stikstofcrisis als een kans voor natuur en álle Nederlanders, van verschillende natuur- en milieurorganisaties, o.a. WNF).

10 stappen
De initiatiefnemers van de Kring-Loop ontwikkelen een pakket maatregelen, dat niet alleen de natuur herstelt maar ook zorgt voor duurzame landbouw, een beter klimaat, schonere leefomgeving en brede welvaart. Dit plan, ‘De weg vooruit. In 10 stappen naar kringlooplandbouw’, wordt aan het einde van de wandeltocht overhandigd aan minister Schouten. De eerste versie van het plan verschijnt begin januari op www.dewegvooruit.nl.

Positief geluid
Tijdens de Kring-Loop komen inspirerende mensen aan het woord die ‘de weg vooruit’ alvast schetsen; zoals boeren die veel weten van kringlooplandbouw, burgers die toezeggen de transitie naar herstellende landbouw te zullen steunen, bankiers die deze transitie willen financieren en organisaties en individuen die graag met boeren willen samenwerken om de biodiversiteit te beschermen. Hun geluid is hoopvol en roept op tot samenwerking. Voor een mooi, natuurrijk en duurzaam land hebben we elkaar immers hard nodig. Of, zoals WNF en andere natuur- en milieurorganisaties het verwoorden: “Die transitie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van boeren, politiek, bedrijven, industrie, maatschappelijke organisaties, consumenten, wetenschap en burgers. Meer dan de helft van de boeren heeft aangegeven over te willen stappen naar natuurinclusieve landbouw. Een aantal heeft die stap al gezet.” ( Uit: Benut Stikstofcrisis als een kans voor natuur en álle Nederlanders, van verschillende natuur- en milieurorganisaties, o.a. WNF).

Programma Kring-Loop 14 januari 2020
8:30u Verzamelen op Hoeve Biesland. Bieslandse weg 1, Delfgauw
09:15u Openingswoord
09:30u Start Kring-Loop
13:00 – 13:30u Aankomst bij Het Torentje en overhandiging plan ‘De weg vooruit.
In 10 stappen naar kringloopbouw’ aan Minister Carola Schouten.
Binnenhof 17, Den Haag.

Stikstofcrisis is symptoom
De Kring-Loop sluit aan bij de gezamenlijke brief die boeren, wetenschappers en De Vogelbescherming vorige maand aan minister Schouten en minister-president Rutte stuurden. Zij stellen dat alleen een echte transitie van de intensieve landbouw alle crises die we op dit moment ervaren, kan oplossen: “De afgelopen jaren worden we in hoog tempo geconfronteerd met een reeks crises die één ding gemeen hebben: ons intensieve landbouwsysteem. Het gaat om de biodiversiteitscrisis, de fosfaatcrisis, de bodemcrisis, de veenweidecrisis en nu natuurlijk de stikstofcrisis. Korte termijn oplossingen van deze crises worden vooral gezocht in kleine verschuivingen van de norm binnen bestaande kaders. Er wordt getracht alle partijen tevreden te houden, maar een echte oplossing wordt niet geboden. De stikstofcrisis is een symptoom van hetzelfde probleem: een landbouwsysteem dat zodanig is geïntensiveerd dat het de draagkracht van onze ecosystemen ver overschrijdt. Dat resulteerde al in een enorme achteruitgang van insecten en boerenlandvogels. Een daadwerkelijke transitie in de landbouw is de enige manier om hier structureel uit te komen.”

Sectoroverstijgend en landelijk gedragen
De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van: Kening fan ‘e Greide, Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, Landschappen NL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Netwerk Grondig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, It Fryske Gea, TAPPC, Bionext, de Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, de Nieuwe Boerenraad, Vogelbescherming, Milieudefensie en Slow Food Youth Network.