< >
Kening
 
 

Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân

Project

 

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân stimuleert en ondersteunt initiatieven en projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van natuurinclusieve oplossingen binnen de landbouw, zowel op regionaal, landelijk als in Europees verband. Binnen deze innovatieve test- en ontwikkelomgeving komen ideeën samen en vinden experimenten plaats.

Het Living Lab zoekt uitvoerbare antwoorden op de vraag hoe natuurinclusieve landbouw het beste in praktijk kan worden gebracht. Met als doel praktische gereedschappen voor boeren te ontwikkelen om met een meer natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Dit doen we in nauwe samenwerking met de agrarische gebiedscollectieven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten, maar ook met retailers en partijen van zowel binnen als buiten de zuivelketen.

Ontstaan

Het Living Lab is voortgekomen uit een werkgroep bestaande uit leden van Kening fan ‘e Greide, de Agrarische Collectieven, Natuurorganisaties, LTO en de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord-Nederland. Het Living Lab wordt gefinancierd door provincie Fryslân. In het kader van het EZ-programma ‘Natuurvisies/Tweede Natuur’ is het Living Lab opgenomen als landelijk voorbeeldproject.

Organisatiestructuur

Het Living Lab is ondergebracht in de Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw. De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk stichtingsbestuur, welke twee keer per jaar wordt geadviseerd door de Living Lab Adviesraad. Het doel van de Adviesraad is om de betrokkenheid van het veld bij het onderwerp te vergroten en daarnaast het bestuur van het Living Lab te adviseren over richtingen en kansen. In deze Adviesraad zijn organisaties vanuit verschillende sectoren vertegenwoordigd die een rol spelen bij de totstandkoming van een natuurinclusievere landbouw.

Voor het ondersteunen en begeleiden van initiatieven en projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw is een projectleider aangesteld. De projectleider word ondersteund door het kernteam bestaande uit verschillende organisaties uit het veld, waaronder de collectieven, de versnellingsagenda Noord-Nederland en de onderwijsinstellingen, welke maandelijks bijeenkomt.

Meer weten?

Op de site van Living Lab Fryslân en op Facebook kun je de ontwikkelingen volgen.

Links

Brochure Kruidenrijk grasland

Het ontwikkelen van economische verdienmodellen waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingepast in de agrarische bedrijfsvoering. Heden. www.livinglabfryslan.frl Living Lab Agrarische gebiedscollectieven Fryslân (KBF), BoerenNatuur, LTO, Hogeschool Van Hall Larenstein, Versnellingsagenda Noord-Nederland, Provincie Fryslân.