< >
Kening
 
 

‘Monoversiteit’

Nieuws  • 21 september 2015   
 
 
 
 

It wie yn de tiid, noch net hiel lang ferlyn doe’t it boerelân noch optilde fan de greideblommen. Lykas koblommen, hynsteblommen, fôlstjeblommen, skieppeblommen, bargeblommen, swanneblommen, ljippeblommen, bûterblommen, pinksterblommen, tongerblommen, bûtergielsje, soering en wikke.

Lês hjir de folsleine bydrage fan Jochum Rypma út Bears