< >
Kening
 

Opinie- It lânskip, dat binne we mei-inoar

Nieuws  • 3 juli 2018   
 
 

Fryslân hat in rike skiednis as lân fan kij, molke,bûter en greidefûgels.Dat natuerlik kapitaal hawwewytroch te jaan en dêr moatte wy mei-elkoar oan wurkje.