< >
Kening
 

SAM-Kafee “kening fan ‘e greide”

donderdag 11 december 2014
gratis
 
 
 
 

Persbericht SAM-café

Evenement: SAM-Kafee “kening fan ‘e greide”
Datum: 11 december 2014
Tijd: 19:30
Locatie: De Tysker, Oosterwierum

Op tongersdei 11 desimber wurdt yn De Tysker te Easterwierrum in SAM-kafee hâlden oer ‘Kening fan e Greide’, in inisjatyf dat ta doel hat it greidelânskip te bewarjen foar syn fûgels. De bedrige skries is dêrfan by útstek it symboal. Dat freget in wize fan buorkjen, dy’t duorsum is en tagelyk rendabel. Klaas Sietse Spoelstra, ien fan de inisjatyfnimmers, sil ús byprate. It giet om in yntegrale oanpak: ekology, ekonomy, kultuer en maatskippij geane hân yn hân. It is dus fan belang dat der safolle mooglik minsken oan meidogge: boeren, natoerbehearders, beliedsmakkers, edukative ynstellings, keunstners en fierder elk dy’t noed har oer ús (kultuer)lânskip .

‘Kening fan de Greide’ is ien fan de kânsrike projekten fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018. Wat kin Littenseradiel dêryn betsjutte? In diskusje mei ûnder oaren natoeryntinsive boer Auke Stremler fan De Him en Wim Hiemstra fan Easterlittens, dy’t biodiversiteit en kulturele diversiteit ferbynt, sawol yn Afrika as Fryslân. SAM tidiget op in grutte opkomst. Oanfang 20.00 oere, ynrin fan 19.30 oere ôf.

Op donderdag 11 december wordt in De Tysker in Oosterwierum een SAM-Café sessie gehouden over “Kening van ‘e Greide”, een initiatief met als doel het weidelandschap als leefgebied voor vogels te behouden. De bedreigde grutto is daarvoor het beste voorbeeld. Het vraagt om een manier van boeren die duurzaam en tegelijkertijd rendabel is. Klaas Sietse Spoelstra, één van de initiatiefnemers, zal ons tijdens deze sessie bijpraten. Het gaat om een integrale aanpak: ecologie, economie, cultuur en maatschappij gaan hand in hand. Het is dus van belang dat er zo veel mogelijk mensen meedoen: boeren, natuurbeheerders, beleidsmakers, educatieve instellingen, kunstenaars. Kortom, iedereen die zich bezig houdt met het (cultuur)landschap in Fryslân.

“Kening fan ‘e Greide” is één van de meest kansrijke projecten binnen Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Wat kan Littenseradiel hierin betekenen? Een discussie met onder andere; natuur intensieve boer Auke Stremler en Wim Hiemstra, die biodiversiteit verbindt met culturele diversiteit, in zowel Afrika als Fryslân. SAM rekent op een grote opkomst. Aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30.