< >
Kening
 

Sinnen

Nieuws  • 2 juni 2016   
 
 

Priuw my mei dyn hannen
hear fan myn swart ûnder de snie
yn echo fan de stille grize keamer
dêr ’t it langstme sliepend wie

Rûk dan, mei sletten eagen
oan flewielsêft griene titelroas
en wit: yn nij en iepen fielen
sjoch ik no wer, sa oars

Suzan Bosch

 
 

Sinnen

Nieuws  • 2 juni 2016  • Suzan Bosch   
 
 

Priuw my mei dyn hannen
hear fan myn swart ûnder de snie
yn echo fan de stille grize keamer
dêr ’t it langstme sliepend wie

Rûk dan, mei sletten eagen
oan flewielsêft griene titelroas
en wit: yn nij en iepen fielen
sjoch ik no wer, sa oars

Suzan Bosch

 
 

Sinnen

Nieuws  • 2 juni 2016  • Suzan Bosch   
 
 

Priuw my mei dyn hannen
hear fan myn swart ûnder de snie
yn echo fan de stille grize keamer
dêr ’t it langstme sliepend wie

Rûk dan, mei sletten eagen
oan flewielsêft griene titelroas
en wit: yn nij en iepen fielen
sjoch ik no wer, sa oars

Suzan Bosch