< >
Kening
 

Startbijeenkomst in teken van urgentie en perspectief

Nieuws  • 17 oktober 2012   
 
 

De aftrap van Kening fan ‘e Greide, 17 juli j.l. op het provinciehuis, maakt direct duidelijk waarom dit initiatief zo noodzakelijk is en breed gedragen wordt. WNF directeur Johan van de Gronden onderstreepte de urgentie van een reddingsplan voor het unieke weidevogellandschap met zorgwekkende cijfers. Hij wordt daarbij gesteund door recent onderzoek van Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en de woorden van melkveehouder Klaas Oevering uit Idzegea die vertelde dat alleen samenwerking en onderzoek er voor kan zorgen dat er op de weidegronden rendabel, duurzaam en weidevogelvriendelijk geboerd kan worden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk gemaakt dat de grutto niets meer of minder is dan het symbool van de staat van het Friese weidelandschap. De diepere betekenis van het project ligt op het snijvlak van hoe houden we de weidevogel en het weidelandschap in stand, in combinatie met een rendabele en toekomstgericht agrarische bedrijfsvoering.

Melkveehouder, en bestuurslid van gruttokring Idzega, Klaas Oevering verwoordde dat als volgt. “De intensieve landbouw veroorzaakt voor een belangrijk deel de afname van biodiversiteit en trekvogels op de weidegronden. Door de lage melkprijzen en het EU-landbouwbeleid hebben ze echter weinig keuze. Het probleem is dus niet eenvoudig op te lossen en vraagt om een brede aanpak, veel onderzoek en een goede samenwerking.”

Oevering geeft samen met 40 boeren rond Idzenga, op bescheiden schaal, het goede voorbeeld. “We beheren ongeveer een kwart van ons land met oog voor de biodiversiteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer beweiden, anders bemesten en het maairegiem hebben aangepast. Resultaat is een vochtiger, kruidenrijk gebied met meer insecten.”

Een kwart van de ruim 1500 hectare is mooi, maar niet genoeg. Onderzoek toont aan dat een groter, aaneengesloten kruidenrijk weidegebied noodzakelijk is hij tij te keren. Kening fan ‘e Greide zet dan ook in op een geleidelijke uitbreiding van het kruidenrijke areaal in ZW-Fryslân.

Het economisch perspectief weegt daarin zwaar. Boeren, onderzoekers, economen, landbouw- en natuurorganisaties gaan samen modellen ontwikkelen voor een weidevogelvriendelijke, rendabele melkveehouderij. Misschien blijkt straks bijvoorbeeld dat de productie van biologische Gruttozuivel economisch aantrekkelijk is of dat de melkveehouders veel minder uitgeven aan bemesting en het bewaken van de gezondheidstoestand van hun melkvee. Dat en meer zal de komende jaren blijken.

Dit en meer werd op de startmanifestatie aan de orde gesteld en ontlokte de Commissaris van de Koningin John Jorritsma de woorden: “Ik ben onder de indruk van dit initiatief en vooral de integrale benadering. Ik hoop dan ook dat het voorspoedig van de grond komt en lever daar persoonlijk graag een bijdrage aan.”

Meer over deze bijeenkomst en de reacties? Kijk de video.