< >
Kening
 

STATEMENT OVER NATUUR-INCLUSIEVE TOEKOMST VAN GLB

Nieuws  • 22 oktober 2020   
 
 
 
 

STATEMENT ON NATURE-INCLUSIVE FUTURE OF CAP

Morgen is de eindstemming over het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Het ziet er slecht uit. Wij maakten een statement over het insluiten van biodiversiteits- en klimaatdoelen in de toekomst van het GLB. Deze statement werd door meerdere organisaties ondertekend, lees hem hieronder en spread the word.

Tomorrow final votes are made on the common agricultural policy in the EU. It looks bad. We made a statement on how to include biodiversity- and climategoals in the future of the CAP. This statement was signed by a group of organisations. Read it below. Spread the word.

#EUGreenDeal #FutureofCap #VoteCAPback

Geachte leden van het Europees Parlement, geachte Europese Raad en geachte Europese Commissie,

Op dit moment stemmen jullie over de toekomst van het GLB. Om het GLB toekomstbestendig te maken en herstel van ecosystemen te garanderen zijn ambitieuze plannen ontwikkeld in de Green Deal en de Farm to Fork strategie. Daarnaast zijn er klimaatdoelen te halen en hebben wij de belangrijke taak de kwaliteit van onze Natura2000 gebieden te waarborgen.

De stemmingen deze week wijzen echter een andere kant op. Beschikbaar landbouwgeld (één derde van het totale beschikbare Europese budget) wordt op basis van deze stemmingen onvoldoende verbonden aan milieuvoorwaarden. Dit betekent dus dit geld niet gegarandeerd op duurzame wijze besteed wordt, maar voor een groot deel in verdere intensivering van de grootschalige landbouw en achteruitgang van de natuur wordt geïnvesteerd.

Wij staan echter unaniem voor een duurzame toekomst van onze aarde, van onze natuur én van de landbouw. Wij dringen er dan ook op aan dat de Europese Commissie het huidige (inmiddels geamendeerde) GLB voorstel terugtrekt zodat het Europees Parlement uiteindelijk een voorstel kan aannemen dat in overeenstemming is met de Green Deal, de Farm to Fork strategie omarmt en voldoet aan de afspraken zoals gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs.
Klimaat- en biodiversiteitsdoelen kunnen met de huidige status van zowel klimaatverandering als onze biodiversiteit niet meer vrijblijvend zijn. Politici van Europa: ga staan voor onze toekomst en stem voor een natuurinclusief, duurzaam GLB!

English version
Dear members of the European Parliament, dear European Council, dear European Commission,

At this moment you are voting about the future of the CAP. To make the CAP future-proof and guarantee recovery of ecosystems, ambitious plans have been developed in the Green Deal and Farm to Form Strategy. Next to that we need to achieve climate goals and we have the important task to secure the quality of our Natura2000 areas.
Votes this week are however pointing towards different directions. Available agricultural money (on third of the availabe European budget) will, based on these votes, be insufficiently connected to environmental terms. This means that this money is not guaranteed to be spent sustainably, but instead for a large part in further intensification of large scale agriculture and decline of nature.

We stand unanimously for a sustainable future of our planet, of our nature and of our agriculture. We therefore insist that the European Commission withdraws the current (now amended) CAP proposal, so that the European Parliament can accept a proposal that is in line with the Green Deal, the Farm to Fork strategy and meets the agreements made in the Paris Climate Agreement.

Climate and biodiversity goals can no longer be voluntary, looking at the current status of climate change and our biodiversity. Politicians of Europe: stand for our future and vote for a nature-inclusive, sustainable CAP!

Het statement wordt door de volgende organisaties onderschreven:
The statement is endorsed by the following organizations:

 
 

STATEMENT OVER NATUUR-INCLUSIEVE TOEKOMST VAN GLB

Nieuws  • 22 oktober 2020   
 
 
 
 

STATEMENT ON NATURE-INCLUSIVE FUTURE OF CAP

Morgen is de eindstemming over het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Het ziet er slecht uit. Wij maakten een statement over het insluiten van biodiversiteits- en klimaatdoelen in de toekomst van het GLB. Deze statement werd door meerdere organisaties ondertekend, lees hem hieronder en spread the word.

Tomorrow final votes are made on the common agricultural policy in the EU. It looks bad. We made a statement on how to include biodiversity- and climategoals in the future of the CAP. This statement was signed by a group of organisations. Read it below. Spread the word.

#EUGreenDeal #FutureofCap #VoteCAPback

Geachte leden van het Europees Parlement, geachte Europese Raad en geachte Europese Commissie,

Op dit moment stemmen jullie over de toekomst van het GLB. Om het GLB toekomstbestendig te maken en herstel van ecosystemen te garanderen zijn ambitieuze plannen ontwikkeld in de Green Deal en de Farm to Fork strategie. Daarnaast zijn er klimaatdoelen te halen en hebben wij de belangrijke taak de kwaliteit van onze Natura2000 gebieden te waarborgen.

De stemmingen deze week wijzen echter een andere kant op. Beschikbaar landbouwgeld (één derde van het totale beschikbare Europese budget) wordt op basis van deze stemmingen onvoldoende verbonden aan milieuvoorwaarden. Dit betekent dus dit geld niet gegarandeerd op duurzame wijze besteed wordt, maar voor een groot deel in verdere intensivering van de grootschalige landbouw en achteruitgang van de natuur wordt geïnvesteerd.

Wij staan echter unaniem voor een duurzame toekomst van onze aarde, van onze natuur én van de landbouw. Wij dringen er dan ook op aan dat de Europese Commissie het huidige (inmiddels geamendeerde) GLB voorstel terugtrekt zodat het Europees Parlement uiteindelijk een voorstel kan aannemen dat in overeenstemming is met de Green Deal, de Farm to Fork strategie omarmt en voldoet aan de afspraken zoals gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs.
Klimaat- en biodiversiteitsdoelen kunnen met de huidige status van zowel klimaatverandering als onze biodiversiteit niet meer vrijblijvend zijn. Politici van Europa: ga staan voor onze toekomst en stem voor een natuurinclusief, duurzaam GLB!

English version
Dear members of the European Parliament, dear European Council, dear European Commission,

At this moment you are voting about the future of the CAP. To make the CAP future-proof and guarantee recovery of ecosystems, ambitious plans have been developed in the Green Deal and Farm to Form Strategy. Next to that we need to achieve climate goals and we have the important task to secure the quality of our Natura2000 areas.
Votes this week are however pointing towards different directions. Available agricultural money (on third of the availabe European budget) will, based on these votes, be insufficiently connected to environmental terms. This means that this money is not guaranteed to be spent sustainably, but instead for a large part in further intensification of large scale agriculture and decline of nature.

We stand unanimously for a sustainable future of our planet, of our nature and of our agriculture. We therefore insist that the European Commission withdraws the current (now amended) CAP proposal, so that the European Parliament can accept a proposal that is in line with the Green Deal, the Farm to Fork strategy and meets the agreements made in the Paris Climate Agreement.

Climate and biodiversity goals can no longer be voluntary, looking at the current status of climate change and our biodiversity. Politicians of Europe: stand for our future and vote for a nature-inclusive, sustainable CAP!

Het statement wordt door de volgende organisaties onderschreven:
The statement is endorsed by the following organizations: